מלון דירות מגדל הים

התקנון המלא

כללי
מקום האירוח רשאי לבטל הזמנה שאינה עונה על תנאי וחוקי המקום.

מקום האירוח רשאי לא לקבל אורחים עם הגעתם אם אינם תואמים את  ההזמנה או שמטרתם אינה עונה על תנאי וחוקי המקום.

חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
אתר מגדל הים להלן: “האתר” הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית ופרטית של דירות נופש "מגדל הים" ברחבי הארץ.
האתר מספק ככל האפשר, מידע אודות דירות הנופש וחבילות האירוח של החברה והשירותים הניתנים על ידי החברה, מחירים, מבצעים ועוד.
במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש ו/או דירות לטווחים שונים כמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.
הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות להלן: (“השירותים”), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן.
מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

תנאי שימוש באתר:
כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל booking@sea-tower.co.il :או בטלפון: 04-6891689.

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר, והחברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה.

ביצוע הזמנות:
כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון. כל ביצוע הזמנה יחוייב באופן מיידי מיד עם ביצוע ההזמנה במחיר ההזמנה המלא וכרטיס האשראי יישאר במערכת החברה לצורך בטחון בלבד למקרה של נזקים והפרות.
המחירונים מוצגים ללא מע״מ למזמינים מחוץ לישראל / בעלי כתובת IP זרה. תושבי ישראל ובעלי דרכון ישראלי שמזמינים במחירונים אלו יחויבו בתוספת תשלום מע״מ במועד הגעתם למלון כמחויב בחוק. במידה ומופיע סכום מע״מ 0.00 ש״ח באישור ההזמנה, הדבר מעיד על כך שההזמנה בוצעה מכתובת אינטרנט(IP) שאינה ישראלית, המזמין יחוייב בתוספת מע״מ במעמד הצ׳ק-אין.
פטור ממע"מ יינתן ע"פ דרישות רשות המיסים בישראל רק לתושבי חוץ הבאים לביקור בישראל וברשותם דרכון זר + ספח מעבר הגבולות בנתב"ג.
מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.
כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות וכן ייתכנו שינויים בשל שיפורים ושדרוגים בחדר שתמונתם טרם הועלתה לאתר, לצורך כך אנו ממליצים לבקש באמצעות הווטצאפ בטלפון 055-9994880 ו/או באמצעות המייל תמונות עדכניות של החדר/ים אותם ברצונכם להזמין.
באתר האינטרנט ניתן למצוא קישורים והמלצות לפעילות שונות(להלן: “לינקים”) הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש עם המתקנים באיזור ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת .
כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

פרטי רוכש השירותים
משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: "פרטי הרכישה").
החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.  על הלקוח חלה האחריות לוודא שההזמנה אכן נקלטה במערכות החברה.
בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .
מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.
האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.
החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .

מחירים:
מחירי החדרים יהיו כפי שמצוין באתר מעת לעת, למעט במקרים של טעות ברורה. מחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו. למרות מיטב המאמצים שמשקיעה החברה, חלק ממחירי החדרים המפורטים באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. החברה במפורש שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאות תמחור באתר האינטרנט שלנו/או בהזמנות ממתינות שבוצעו תחת מחיר לא נכון. במקרה כזה, במידה וקיימת זמינות, אנו נציע לך את האפשרות לשמור את ההזמנה הממתינה שלך במחיר הנכון, או שנבטל את ההזמנה ללא קנס ביטול. החברה אינה מחויבת לספק לך חדרים במחיר שגוי (נמוך יותר), גם לאחר שנשלח לך אישור על ההזמנה.
מחירי החדרים ושירותים הניתנים במקום האירוח משתנים מעת לעת ולחברה הזכות לשנותם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות או להפסיק את ההתחייבות למחיר, או להגביל את זמינות ההתחייבות, לכל אדם, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, וללא הודעה מוקדמת או חבות כלפיך. התנאים הנמצאים בתוקף בעת ביצוע ההזמנה קובעים את זכאותך במסגרת ההתחייבות למחיר. אי אכיפה של סעיף כלשהו בתנאים ובהתניות אלה אינה מהווה ויתור על סעיף זה.

כוח עליון:
החברה תהא פטורה מאחריות כלפי משתמשים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתם, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה “כוח עליון” פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של החברה ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה למלא את התחייבויותיהם כלפיך, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מיזוג אוויר, נזקים שנגרמו לחדר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של החברה בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות אשר נרכש על ידי האורחים במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכניס אך ורק אורחים על פי העמות המופיעה בהזמנה.
החברה אינה מאפשרת הכנסת "מבקרים" לצורך קיום אסיפות ו/או ישיבות המוניות של חברים שאינם מדרגה ראשונה.
למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאי מילוי התחייבותה ו/ואו לביצוע התחייבותה באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון. החברה לא תהא מחויבת להשיב למשתמש את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מטעמה לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

קורונה:
עקב התפשטות נגיף הקורונה
היות ואנו חיים בשגרת קורונה, האחריות והזהירות לגבי ההזמנות תחול על המזמין בלבד.
תנאי הביטול יישארו ע"פ האמור בתקנון והחברה רשאית שלא לקבל בקשת ביטול כתוצאה של סגר ו/או בידוד ו/או כל סיבה שיכל המזמין לקחת בחשבון טרם הזמנתו. למרות זאת במידה והמזמין דורש ביטול עליו יהיה להציג ראיות/מסמכים התומכים בקשתו.
**למקום האירוח שמורה הזכות לבטל הזמנות מחמת כח עליון בכל עת תוך השבת מלוא הסכום ששולם ע"י המזמין וזאת מבלי שלמזמין תהיינה טענות כלפי מקום האירוח.

ביטולים:
כל ההזמנות באתר ובטלפון הינם – ללא אפשרות ביטול אלא אם נקבע אחרת ונתקבל לכך אישור בכתב.
כרטיס האשראי יחוייב עם ביצוע ההזמנה ולא יבוצע החזר במידה וההזמנה תבוטל.
מקום האירוח עשוי גם להציע לכם לשנות את תאריכי ההזמנה ללא עלות נוספת – אז אם אתם יכולים, כדאי לנסות ליצור קשר עם מקום האירוח.

אי הגעה
במקרה של אי הגעה לחופשה שהוזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים – 100% (מאה אחוז) מערך ההזמנה הכולל ומקום האירוח לא יאפשר שינוי תאריכים.
**ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
**בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכיוצ”ב) ביוזמת המשתמש, המשתמש עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לחברה וזאת בהתאם לתעריפים הקבועים שיהיו במועד השינוי למועד ההגעה.
שינוי בהזמנה ייעשה תחת הקטגוריה "תיק ההזמנות" בחלקו התחתון של עמודי הבית , הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל ) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה או מול מחלקת המכירות בצירוף הודעה כתובה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב בלבד בדוא”ל booking@sea-tower.co.il

לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר, יקבל שם משתמש וסיסמא על גבי אישור ההזמנה שביצע.
כל ההזמנות באתר ובטלפון הינם – ללא אפשרות ביטול אלא אם נקבע אחרת ונתקבל לכך אישור בכתב.
כרטיס האשראי יחוייב עם ביצוע ההזמנה ולא יבוצע החזר במידה וההזמנה תבוטל.
שינוי/עדכון בהזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה "תיק ההזמנות" בחלקו התחתון של עמודי הבית , הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל ) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה.
לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של המחירון.
ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון, מצורף קישור: https://www.sea-tower.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f/
במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות שלי", יש ליצור קשר עם מגדל הים באמצעות פניה למחלקת הזמנות באי-מייל: booking@sea-tower.co.il או טלפון: 04-6891689

הגעה:
על המזמין לשמור את ההודעה שהמזמין קיבל ואשר כוללת את שם המזמין ומספר ההזמנה.

לשאלות, בקשות או בירורים נוספים, אנא השאירו הודעה ב- 'צור קשר' או התקשרו למוקד ההזמנות שלנו בטלפון 04-6891689.

איסור על שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה:
כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב שלא תעשה שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקיות או שאינה מורשית לפי תנאים, התניות והודעות אלה.
חל איסור מוחלט לבצע הזמנה באתר לצורך קיום אירועים, "ישיבות" ומסיבות.
הכנסת אורחים נוספים ללא ידיעה עשויה לגרור חיוב בגין כל אדם נוסף בהתאם ובסכום שתקבע החברה.

סעיפים כלליים:
**יובהר כי עד לקבלת אישור הזמנה מהחברה, ההזמנה לא תחייב את החברה.
**יובהר כי לעניין הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
**האמור בתקנון זה בלשון “זכר” מתייחס גם ללשון “נקבה” ולהיפך.

חוקי הבית:

 1. צ'ק האווט– יש לפנות את החדר עד השעה 11:00 בבוקר כולל שבתות וחגים.
 2. יציאה מאוחרת – ע"ב מקום פנוי, בתוספת תשלום ובתיאום מראש בלבד.
 3. חל איסור מוחלט לעשן בתוך המושכר, הדלקת נרגילה במושכר תגרור סילוק מיידי.
 4. חל איסור מוחלט להכניס רמקוליםחיצוניים ו/או להשמיע מוזיקה בווליום גבוה המהווה מטרד לשכנים.
 5. חל איסור מוחלט להכניס אנשים נוספים למושכר מעבר למוסכם בהזמנה ללא רשות.
 6. חל איסור מוחלט על קיום מסיבות במושכר, יש לשמור על השקט.
 7. חל איסור מוחלט לזרוק מגבות על הריצפה או לנגב/לנקות עם מגבות גוף, פעולה זו תגרור חיובים.
 8. ביום הפינוי אין להשאיר אשפה וליכלוך במושכר, פיר האשפה נמצא בכל בקומה ליד המעליות.
 9. חל איסור מוחלט להדליק מזגן עם חלון פתוח,פעולה זו עשויה לגרום לנזילות ואף נזק למנוע.
 10. יש לכבות את המזגן בכל יציאה מהמושכר.
 11. חל איסור מוחלט לקחת או להוציא את המגבות מהחדר לרבות לחוף הים.

הפרה של חוקי הבית או גרימת תקלות, רעש, מטרד ונזקים שייגרמו כתוצאה מאי ציות להוראות עשויים לגרור אחריהם חיובים בהתאם.

Call Now Button