תנאי אירוח והוראות שימוש בדירה

תנאי אירוח והוראות שימוש בדירה

 • השימוש במתקנים בנכס ובסביבתו בארחיות האורח בלבד.
 • האורח ישא באחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לנכס, סביבתו ומתקניו כתוצאה משימוש לא סביר.
 • חל איסור חמור לערוך מסיבות בנכס ו/או בשטחו.
 • אסור לעשות מנגל, אלא רק באזורים המיועדים והמותרים לכך עם קבלת אישור מראש מהחברה. פרטים נוספים ניתן למצוא באפליקציית האורחים.
 • אין להזמין ו/או לאפשר לאנשים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה לשהות/ללון/להשתמש בנכס.
 • אין להכניס בעלי חיים, אלא אם התקבל אישור לכך מראש מהחברה.
 • אין להוציא ציוד מהדירה לרבות מגבות, המיועדות לשימוש בשטח הנכס בלבד.
 • יש לנהוג בהגינות כלפי השכנים, לפעול באופן שלא מהווה מטרד כלשהו, ולשמור על השקט בין השעות 14:00-16:00 ו- 23:00-07:00.
 • במידה ויתקבל קנס בעקבות רעש, תשלום הקנס יוטל על האורח.
 • בנוסף, הלקוח ייטול כל אחריות במישרין או בעקיפין על נזק שיגרם לחברה כתוצאה מרעש.
 • חל איסור מוחלט להכניס לנכס או לשטחו רמקול מכל סוג שהוא.
 • אנא, שמרו על הדירה, על כל שטחה ומתקניה, ועל ניקיונם. אין לגרום בהם נזק ו/או פגם כלשהו במזיד ו/או שלא במזיד.
 • חל איסור מוחלט לעשן בפנים הנכס, העישון מותר אך ורק במקומות המיועדים לכך הנמצאים מחוצה לו.
 • אין לזרוק בדלי סיגריות/לכלוך/פסולת וכד' מחלונות ומרפסות הנכס.
 • במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם.
 • אין לנתק כבלי חשמל וחיבורים נוספים מהטלוויזיות בנכס. בנוסף, לא ניתן לקחת שלטי מזגנים, טלוויזיות וכל שלט אחר הנמצא בנכס. במידה ואחד השלטים לא נמצא לאחר עזיבת הלקוח, ייתכנו ויחולו חיובים נוספים.

לתשומת לב הלקוח:

הפרה של מי ההוראות הנ"ל, כולן או חלקן, הינה באחריות הלקוח בלבד, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהפרתן.
הלקוח מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי שבבעלותו במלוא עלות הנזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד המגיע לה לפי כל דין, ובכלל זה תוכל החברה לפרוע את סך הפיקדון אשר ניתן לה במעמד החתימה על מסמך זה.

לחברה יש את הזכות לגבות פיקדון במזומן בתיאום מראש עם הלקוח.

הסכום ייקבע ע"י החברה ויוחזר בתום השהייה לאחר בדיקת תקינות הנכס.

הלקוח מתחייב שלא לגרום לנזק כלשהו בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, לרבות הבריכה, ומתחייב כי כל נזק כאמור שיגרם בהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות כל צד ג' שישהה בהם מטעם הלקוח, יהא באחריותו בלבד, והוא ישא בכל ההוצאות והתוצאות הנובעות מכך.

הלקוח ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או הוצאה שידרשו ממנה, ואשר ינבעו כתוצאה מכל שימוש שהוא של הלקוח בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, לרבות הסביבה, ו/או נזק ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הלקוח וכל אדם מטעמו, שיגרמו להם במהלך שהותו.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או כל אדם מטעמו אשר נגרם במהלך השהות בדירה.

 

 • הלקוח מתחייב להחזיר בתום שהייתו בנכס את כל ציוד הטקסטיל (מצעים/מגבות) במצב תקין.
 • ציוד חסר ו/או פגום עלול לגרור לחיוב נוסף השווה ערך לעלות הנזק (מגבת מכל סוג שהוא 18 ש"ח ליחידה, סדין/ציפה 35 ש"ח ליחידה)
 • הלקוח מתחייב לפנות את הנכס מציוד ומאורחים בשעת היציאה הנקובה (אלא אם סוכם אחרת).
 • איחור בשעת היציאה עלול לגרור חיוב מידי של 50% מסך העלות הכוללת של ההזמנה.

 

הלקוח מצהיר שהובא לידיעתו כי בכל מקרה של הפרה של איזו מההוראות הנ"ל יחויב הלקוח לעזוב את המתחם לאלתר, ויובהר כי הלקוח יחויב במלוא החיוב הכספי, ולא יהיה על החזר כספי חלקי ו/או מלא מצד החברה.

 
Call Now Button